Generalforsamling 2025

Generalforsamling onsdag den 10. april 2025

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9

1. Valg af ordstyrer / referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Orientering om arbejdsgruppens sammensætning
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 15. marts 2025

Venligst
På bestyrelsens vegne

Frank Hulgaard
Formand

Print Friendly, PDF & Email