Generalforsamling 2024

Generalforsamling onsdag den 20. marts 2024

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9

1. Valg af ordstyrer / referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Orientering om arbejdsgruppens sammensætning
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 1. februar 2024

Venligst
På bestyrelsens vegne

Frank Hulgaard
Formand

Print Friendly, PDF & Email