Generalforsamling 2020

Generalforsamling onsdag den 19. marts år 2020

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9

  1. Valg af ordstyrer / referent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Orientering om arbejdsgruppens sammensætning
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 7. marts 2020

Venligst

På bestyrelsens vegne

Frank Hulgaard

Formand

Print Friendly, PDF & Email