Generalforsamling 2019

Generalforsamling onsdag den 20. marts år 2019

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9

  1. Valg af ordstyrer / referent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Orientering om arbejdsgruppens sammensætning
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 12. marts 2019

Venligst

På bestyrelsens vegne

Frank Hulgaard

Formand

Print Friendly, PDF & Email