Referat fra IFS arbejdsgruppemøde den 24. april 2015

Referat fra IFS arbejdsgruppemøde den 24. april 2015

Mødet blev holdt i en campingvogn, der kunne have stået foran Cirkus Benneweis……men står på Hvalpsund camping, hvor Fru næstformandinde Karen Moldrup og husbond Hans Johnsen var aldeles glimrende og opmærksomme værter. Ud over værtsparret var Allan Gronert, Frank Hulgaard og Jørn Bæk til stede.

Mødets dagsorden:

  1. Velkommen

Formanden har ordet

Valg af ordstyrer og referent

  1. Evaluering af seminar 2015

Evalueringsskemaer

Indhold/foredragsholdere

Fysiske rammer

Forplejning/service

  1. Foreningens økonomi
  1. Forberedelse af seminar 2016

Dato

Budget/deltagerpriser

  1. Forslag til nye vedtægter
  1. Dato for næste møde

Ad 1.             Formand Frank lagde ud med positive og overordnede betragtninger omkring det netop afholdte seminar. Herefter valgtes Karen til ordstyrerposten og Jørn skriver referat.

Ad 2.             Evalueringsskemaerne, der er gennemgået, sammenskrevet, analyseret og vurderet, blev drøftet. Oplægsholdernes indsatser blev drøftet og sammenholdt med evalueringerne. Arbejdsgruppen vil efter bedste evne forsøge at tage evalueringerne ad notam.

Samtlige evalueringer, på nær to!!, angiver at være endog meget tilfredse med Hotel Park – især fremhæves softice maskinen….! Men også forplejning og service er der udelt tilfredshed med.

Det blev påpeget at arbejdsgruppe og bestyrelse er MEGET glade for de mange besvarelser, der er med til at gøre det kommende seminar aktuelt og kvalificeret.

Ad 3.             Den nyvalgte kasserer Hans J. fremlagde status på regnskab og budgetter.

Ad 4.             Seminar 2016 afholdes den 17. – 18. og 19. marts 2016.

Da udgifterne er større end indtægterne (seminarafholdelse) blev det besluttet at kassereren udarbejder et budget for seminar 16, med forskellige priser, til drøftelse på næstkommende arbejdsgruppemøde.

Det fremtidige ansvar for overnatning og tilmelding påhviler Karen og al forhandling med kursussted påhviler Frank.

Ad 5.             Foreningens vedtægter er reviderede og blev godkendt af generalforsamlingen. Formanden sørger for at de bliver lagt på hjemmesiden.

Ad 6.             Næste møde afholdes i Aarhus hos Jørn Bæk den 11. september 2015

Ad 7.             Gruppen havde en lang drøftelse af de mange indkomne forslag til næste års tema. Og pludselig sagde Allan: ”Fra omsorg til ansvar” og det bliver så overskriften for næste års seminar, hvor der vil blive lagt mere vægt på grupper, humor og kortere oplæg.

Den nye hjemmeside er blevet taget godt i mod og bliver løbende opdateret med nyt.

Mødet afholdtes i en god tone med muntre bemærkninger og igen en formidabel brunch,

(inkl. Nutella – men ingen blødkogte æg…!!)

Ref. Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.