Referat af generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling 2024

Dagsorden

Valg af ordstyrer og referent
Bestyrelsen foreslog Arne Jensen og Jørn Bæk – de blev godkendt og accepterede hvervet.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
Formand Frank Hulgård fortalte om årets gang i IFS, hvor hovedopgaven har været planlægning af årets seminar, med diverse zoommøder og to fysiske møder, masser af tlf.møder og kontakt til mange potentielle oplægsholdere, indgåelse af kontrakter og økonomistyring. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger, men spørgsmål til nuværende kontingentstørrelse (se nedenfor).

Indkomne forslag
Der er indkommet ét forslag:
”Arbejdsgruppen ønsker nye kræfter – gruppen er selvsupplerende, hvorfor interesserede bedes melde sig hos arbejdsgruppen”
Forslaget blev forelagt og uddybet for generalforsamlingen. Bestyrelsen afventer evt. henvendelser desangående.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter på nuværende niveau. 750 kr. pr. institution.
Dette blev taget til efterretning, efter en mindre debat om kontingentets størrelse, forklaret af Formanden.

Valg til bestyrelsen
På valg er formand Frank Hulgaard, der modtager genvalg.
Genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand: Frank Hulgaard
Næstformand: Karen Moldrup
Kasserer: Hans Frank Johnsen

Valg af revisor
På valg er Jørn Bæk, der modtager genvalg.
Genvalgt uden modkandidater.

Eventuelt
Formanden appellerede til at flere institutioner melder sig ind i foreningen. Det vil give foreningen større råderum og benyttede punktet til at afslutte med den evigt berømte sætning:
”Tak for god ro og orden”

Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.