Referat af generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023

IFS 25. marts 2023

Generalforsamling i IFS afholdt den 22.marts 2023

(af hensyn til referentens magelighed er referatet indført med kursiv efter hvert dagsordenspunkt)

Dagorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Arne Jensen blev valgt som ordstyrer og Jørn Bæk som referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår

Formand Frank fortalte om de afholdte få fysiske møder og rigtig mange zoom- og tlf. møder ifm. planlægning og afholdelse af seminaret. Han fortalte lidt om foreningens historie og udtrykte stor glæde over foreningens ”overlevelse” efter covid – ikke meget nyt eller farligt i det, hvorfor beretningen godkendtes og formanden overlevede…

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning

Kasserer Hans havde desværre ikke mulighed for at være til stede, hvorfor opgaven blev overladt til formanden, der på professionel og frejdig vis fremlagde regnskab og status, der efterfølgende kunne godkendes efter spørgsmål og debat vedr. revision og antal medlemmer i foreningen, om forventet underskud, om foreningens formål vedr. støtte til små arrangementer og en appel om at hverve nye medlemmer.

4. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag, stillet af arbejdsgruppen, omhandlende ny arbejdskraft til gruppen, der er selvsupplerende. Derfor ønskede arbejdsgruppen interessetilkendegivelser vedr. evt. medlemskab af arbejdsgruppen. Resultatet offentliggøres senere på hjemmesiden.

5. Fastsættelse af kontingent

Det nuværende kontingent på 750,- fastholdes og forsamlingen blev opfordret til at indsende forslag til ændringer til næste generalforsamling. Bestyrelse og arbejdsgruppe vil i mellemtiden producere forslag desangående.

6. Valg til bestyrelsen

Fru Næstformandinde Karen Moldrup fra det smukke Nordjylland var på valg og modtog med glæde det fortjente genvalg.

7. Valg af revisor

Her blev Jørn Bæk – til sin store overraskelse – genvalgt – ganske overrumplende.

8. Eventuelt

Intet nyt

Herefter afsluttedes generalforsamlingen af formand Frank med de altid kloge ord:

 ”Tak for god ro og orden” til stor applaus.

Således refereret efter bedste evne, Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.