Referat af generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

Generalforsamling ved IFS seminar 2021.

Afholdt 17. november 2021

Til stede var den samlede arbejdsgruppe, samt bestyrelsen på nær kasserer Hans. I salen var der rigtig mange.

På den ordinære generalforsamling skal foretages nedenstående dagsorden jævnfør vedtægterne § 9.

I kursiv er indskrevet referat fra behandlingen af de enkelte punkter.

A) Valg af ordstyrer / referent

Da vores udmærkede sædvanlige ”styrmand” havde valgt at komme senere denne dag, blev Jørn valgt som ordstyrer og Andrea som referent.

Ordstyreren konstaterede at forsamlingen var lovlig annonceret og indkaldt, hvorefter formand Frank fik ordet til sin beretning

B) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår

Der er gået to år pga. Corona. I den tid, er arbejdsgruppen mødtes nogle gange mhp. justering af seminarprogram og retablere kontakt til oplægsholdere. 2020 vil blive husket som året hvor vi måtte aflyse – for første gang. Heldigvis blev det muligt at refundere deltagergebyr og annullere kontrakter. Og bl.a. derfor har IFS overlevet og kan afholde dette seminar.

Efterfølgende blev beretningen godkendt uden bemærkninger.

C) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.

Regnskab 2019 og 2020 blev fremlagt af formanden (se evt. hjemmesiden) og godkendt uden bemærkninger.

D) Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

E) Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau.

F) Orientering om arbejdsgruppens sammensætning

Gruppen er selvsupplerende og fortsætter i sin nuværende sammensætning.

G) Valg af revisor

Jørn Bæk blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater.

H) Valg til bestyrelsen. På valg kasserer Hans Johnsen, der modtager genvalg

Hans Johnsen blev valgt uden modkandidater.

I) Eventuelt

Der blev spurgt til hvad overskud i foreningen bruges til. Formanden oplyste at evt. overskud medvirker til det kommende seminars deltagerpris og til at hyre de mest kompetente og kvalificerede oplægsholdere.

Formanden valgte anledningen til at opfordre til at flere melder sig ind i foreningen for det lave årlige kontingent på 750,-

Ordstyreren kunne herefter afslutte generalforsamlingen med de berømte ord: ” Tak for god ro og orden”

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.