Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamling onsdag den 21. marts år 2018

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9

  1. Valg af ordstyrer / referent (Anne-Dorrit og Jørn) – Arne kom for sent!!!!
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår – Frank fortæller kort og præcist om årets gang i IFS. Der sker det ene og det andet – alt efter hvilket perspektiv man har – men generelt ikke meget før det store arbejde med at planlægge seminar er i gang. Beretningen godkendes og formanden er stadig formand.
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning. – Frank (igen Frank) gennemgår de mange tal, hvorefter regnskab mm godkendes.
  4. Indkomne forslag – Ingen – så det tog ikke lang tid.
  5. Fastsættelse af kontingent – Ingen ændring – også et nemt punkt.
  6. Orientering om arbejdsgruppens sammensætning – Ingen ændring (selvsupplerende) Der arbejdes internt på en udvidelse af gruppen.
  7. Valg til bestyrelsen:

Næstformandinden er på valg og modtager gerne genvalg – genvalgt til stor jubel for os alle. Karen sagde tak, og nejede – tror jeg!

  1. Valg af revisor – Camilla fortsætter ikke – Jørn overtager. Tillykke med det….
  2. Eventuelt – spørgsmål om næste års generalforsamling og om navneskilte. Ønske om mere uddybende program på bordene med titel og emnebeskrivelse og hvor oplægsholderens arbejdstitel skrives

Herefter kunne generalforsamlingen afsluttes på bedste vis, med de kloge ord: ”Tak for god ro og orden”

Referent Jørn Bæk

 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.