Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling IFS onsdag den 20. marts år 2019

Dagsorden

Valg af ordstyrer / referent

Arne og Jørn

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår

Frank berettede om IFS historie og opridsede det forgangne år set i IFS perspektiv. Arbejdsgruppe og bestyrelse har haft fokus på afholdelse af det årlige seminar, hvilket har medført et antal møder og opgaver til de enkelte.

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning

Fru Næstformandinde Karen var desværre uden stemme, hvorfor Formanden selv fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.

Indkomne forslag

Der var ikke tilsendt forslag til behandling.

Fastsættelse af kontingent

Fortsætter som hidtil.

Orientering om arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen er selvsupplerende og behøver i øjeblikket ikke forstærkning. Der var tilbud fra salen om støtte, som ses meget positivt på, og vil blive benyttet hvis der opstår behov.

Valg af bestyrelsesformand – Frank Hulgaard (modtager genvalg)

Genvalgt.

Valg af revisor – Hans Johnsen (modtager genvalg)

Genvalgt.

Eventuelt

Der var ros til arrangørerne fra Jammerbugt, hvilket vakte glæde.

En lille snak om frivillighed og en drøftelse af kontingent og betaling for seminar.

Herefter kunne formanden runde af med de berømte ord: ”Tak for god ro og orden

Ref.: Jørn Bæk

Print Friendly, PDF & Email
1 Kommentar
  1. Jeg savner et referat fra seneste arbejdsgruppemøde….?????

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.