Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015

IFS – Interesseforeningen For Socialpsykiatrimedarbejdere

Referat af Generalforsamling afholdt i forbindelse med Seminar 2015, den 18. marts 2015 på Park Hotel i Middelfart.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

(A) Valg af ordstyrer og referent

(B) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår

(C) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning

(D) Indkomne forslag

(E) Fastsættelse af kontingent

(F) Valg af revisor

(G) Evt.

***

Velkomst ved formanden og valg til ordstyrer og referent.

(A) Arne Jensen blev valgt til ordstyrer og Jørn Bæk til referent.

Arne Jensen konstaterede lovligt indkald til forsamlingen og gav ordet til formanden.

(B) Formandens beretning var, som altid, kort og præcis:

Der er afholdt tre arbejdsgruppemøder, der har haft fokus på årets seminar og oprettelse af den nye hjemmeside.

Beretning blev godkendt uden bemærkninger.

(C) Revisor Allan Gronert fremlagde på kompetent vis årets regnskab, der kunne godkendes af forsamlingen uden bemærkninger.

(D)Der var to forslag til drøftelse og godkendelse – begge fra bestyrelse og arbejdsgruppe:

1. Bestyrelsen har gennem en periode haft Hans Johnsen som vikar på posten og fremlagde ønske om at denne kunne fortsætte på posten.

2. Bestyrelsen og arbejdsgruppen fremlagde forslag til vedtægtsændringer – primært en modernisering af teksten.

Formanden fremlagde og oplæste, og Generalforsamlingen godkendte begge forslag.

(E) Der var en kort drøftelse vedr. kontingenter. Det besluttedes at bestyrelsen udarbejder et forslag til differentierede kontingenter, der fremlægges til drøftelse / vedtagelse på førstkommende generalforsamling.

(F) Allan Gronert genvalgtes til revisorposten uden modkandidater.

(G) Intet under Evt. 

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.