Referat af den 31. eller 32. generalforsamling i IFS

Referat af den 31. eller 32. generalforsamling i IFS

Afholdt den 15. marts 2017 i forbindelse med IFS seminar 2017.

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer / referent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Orientering om arbejdsgruppens sammensætning
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Efter det spændende valg af ordstyrer og referent valgtes Arne Jensen til ordstyreriet og referent er ut. Jørn Bæk.

Herefter tog formanden (Frank Hulgaard) over, med en lang og uddybende beretning om det turbulente år siden sidste generalforsamling.

Efter dette noget anstrengende og seje træk fremlagdes regnskabet.

Begge beretninger godkendtes med lange klapsalver…..

Under ”Indkomne forslag” behandlede generalforsamlingen kun de forslag, der var kommet for sent, da der ikke var kommet nogle til tiden.

Det blev foreslået at IFS skal profilere sig i de sociale medier som Facebook og LinkedIn, hvilket den samlede arbejdsgruppe tog godt imod og faktisk allerede har iværksat.

Arbejdsgruppens sammensætning blev markeret ved at gruppen sagde farvel til Mogens Petterson efter rigtig mange års godt og konstruktivt samarbejde og til Arne Jensen, der dog fortsætter som ambassadør i det sydlige, nemlig Lolland og Falster mm. Han er endvidere et bindeled mellem IFS og LAP.

Camilla Ottesen fra Aalborg er så indtrådt i arbejdsgruppen, og gruppen har aftalt sit første møde, der skal afholdes fru næstformandinde Karen Moldrup.

Camilla har allerede vist sin gode vilje ved at lade sig udnævne til bestyrelsens revisor.

Eventuelt.:

Fra salen (Andrea) blev der foreslået et bredere samarbejde mellem de forskellige interesseorganisationer, hvilket er et glimrende forslag, som helt sikkert vil blive taget op i arbejdsgruppen. Preben havde et længere kompetent indslag om IFS alder (se overskriften), hvilket desværre ikke kunne helt afklares pga. den i forvejen langvarige generalforsamling.

Således delvist afklarede og forklarede kunne den dygtige ordstyrer – måske for sidste gang i sin karriere – afslutte forsamlingen med de berømte ord: ”Tak for god ro og orden”

Således refereret af Jørn Bæk – efter bedste evne og hukommelse.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.