Vedtægter

Vedtægter for IFS – Interessegruppen for Socialpsykiatrimedarbejdere

Stiftet på Socialspykiatrisk seminar i Hillerød 7 – 9 april 1992

 

§ 1.

Foreningens navn er Interessegruppen for Socialpsykiatrimedarbejdere, forkortet IFS

 

§ 2.

Foreningen er en uafhængig og upolitisk forening med postadresse: Huset Trappebæksvej, Socialpsykiatrisk Botilbud, Trappebæksvej 36, 5700 Svendborg.

 

§ 3.

Foreningens formål er:

 • At fremme debat og debatskabende aktiviteter inden for det socialpsykiatriske område, f.eks. gennem dialog på foreningens hjemmeside,
 • At tilbyde medlemmerne ny inspiration og kompetencer, f.eks. gennem afholdelse af seminarer med fagligt indhold og personlig udvikling,
 • At skabe sammenhold og tværfagligt samarbejde mellem socialpsykiatriske institutioner, kommuner og regioner,
 • At yde økonomisk støtte til kurser, temadage og lignende arrangementer med relevant indhold for medlemmerne,

Det er ikke foreningens formål at drive virksomhed med gevinst for øje, men at hvile økonomisk i sig selv. Et eventuelt overskud hensættes til kommende aktiviteter.

 

§ 4.

Som medlemmer optages enhver person, institution eller kommune, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er gyldigt, når der er betalt kontingent.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

 

§ 5.

Foreningens ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 3 år ad gangen og er skiftevis på valg med 1 års mellemrum.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Ønsker et medlem at udtræde inden valget, kan den øvrige bestyrelse konstituere et nyt medlem for resten af det afgående medlems valgperiode.

 

§ 6.

Til at hjælpe med foreningens opgaver udpeger bestyrelsen en arbejdsgruppe blandt medlemmerne. Arbejdsgruppen er selvsupplerende.

 

§ 7.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved uenighed træffes bestyrelsens beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Formanden indkalder og leder møderne i bestyrelsen og arbejdsgruppen. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

 

§ 8.

Bestyrelsen varetager foreningens aktiviteter i overensstemmelse med formål og vedtægter, herunder følgende opgaver:

 • Fastlæggelse af generelle retningslinjer for foreningens drift og virksomhed.
 • Godkendelse af aftaler vedrørende foreningens aktiviteter og økonomi.
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter.

 

§ 9.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af ordstyrer og referent,
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår,
 • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning,
 • Indkomne forslag,
 • Fastsættelse af kontingent,
 • Valg til bestyrelsen,
 • Valg af revisor,
 • Eventuelt.

 

§ 10.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt på Interessegruppens hjemmeside senest 4 uger før mødets afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel og samme frist for dagsordenens udsendelse og skal indkaldes dersom 1/3 af foreningens medlemmer begærer det.

 

§ 11.

Foreningens økonomi tilvejebringes ved indbetalt medlemskontingent og deltagergebyrer  i forbindelse med seminarer o. lign. Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen.

Foreningen opererer med 3 konti: en medlemskonto, en seminarkonto og en puljekonto.

For at skabe den størst mulige fleksibilitet i foreningens aktiviteter, kan bestyrelsen vælge at overføre beløb fra én konto til en anden for på denne måde at undgå minus på én af disse konti.

Via puljekontoen kan foreningen yde tilskud til kurser eller temadage. Tilskud kan søges af alle, der har været medlem i mindst 1 år. Emnet skal være relevant i forhold til socialpsykiatrien og kan søges af en arbejdsplads 1 gang pr. år. Tilskuddet udgør 50% af udgiften til oplægsholder – dog max. 2000 kr. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før afholdelsen.

 

§ 12.

Foreningens økonomi varetages af kassereren, der står for opkrævning af kontingent og seminargebyrer samt betaling af regninger.

Bestyrelsen er forpligtet til at påse, at foreningens drift holdes inden for foreningens økonomiske midler.

 

§ 13.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskab revideres af en af et medlem af arbejdsgruppen som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

§ 14.

Foreningen hæfter over for kreditorer med hele sin formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen form for personlig hæftelse for foreningens påhvilede forpligtelser.

 

§ 15.

Foreningen kan træde i frivillig likvidation, såfremt dette vedtages af et flertal i bestyrelsen. Den ved likvidationens afslutning eventuelt tilbageværende formue anvendes efter bestyrelsens bestemmelse som tilskud til socialpsykiatriske kurser som nævnt i § 11, velgørende formål eller andre formål af almennyttig karakter.

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Nyborg 18. marts 2015.

Print Friendly, PDF & Email