Generalforsamling onsdag den 24.03.10

Referat fra IFS Seminar 2010

Dagsorden:

A: Valg af ordstyrer / referent
B: Bestyrelsens beretning
C: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning
D: Indkomne forslag
E: Fastsættelse af kontingent
F: Valg til arbejdsgruppen
G: Valg af revisor
H: Evt.

Der var 25 fremmødte.
I formandens lovlige fravær, fremlagde næstformanden beretning.

A: Ordstyrer: Arne Jensen, der konstaterede lovliv varsling og indkald.
Referent: Jørn Bæk

B: Der afholdtes 4 møder i arbejdsgruppen sidste år. Pengekassen er næsten tom, hvilket skyldes satsning de seneste år med musik og oplægsholdere for at tiltrække flee seminardeltagere, dog uden held.
Der arbejdes intenst med at finde løsninger på det voksende økonomiske problem. Bl.a. forslag om ændret kontingentsammensætning, øget kontingent og der vil blive arbejdet videre med forskellige gode forslag fra de tilstedeværende. Bl.a. et forslag om lokale tovholdere ifht. foreningens aktiviteter.
Beretningen blev godkendt.

C: Karen Moldrup fremlagde regnskab og status.
Der var enkelte kommentarer til brugen af puljemidler som arbejdsgruppen tog til efterretning.
Herefter blev regnskab og status godkendt.

D: Der var indkommet et forslag:
“I vetægterne for afholdelse af generalforsamling står der i den faste dagsorden, pkt. F: Valg til arbejdsgruppen.
Jeg ønsker at generalforsamlingen skal tage stilling til dette punkt.”
Fra Jørn Bæk – medlem nr. 998

Efter en livlig debat, hvor mange spændende meninger og holdninger blev luftet, gik forslaget til afstemning med følgende resultat:
17 stemmer for
5 stemmer i mod
3 undlod at stemme
Herefter udgår punkt F af den faste dagsorden.

E: Kontingent fastholdes

F: Ingen ændringer (punktet udgår fremover).

G: Karen Moldrup blev genvalgt som revisor

H: Ingen punkter

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.