Generalforsamling onsdag den 16. marts år 2016

Generalforsamling onsdag den 16. marts år 2016

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 9
1. Valg af ordstyrer / referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1. Arne Jensen valgt til ordstyrer.
2. Formanden oplyser der er afholdt 3 møder igennem året for at imødese årets tema 2016 “Fra omsorg til ansvar”.
3. Formanden gennemgik det reviderede regnskabet der enstemmigt blev godkendt af generalforsamlingen
4. Der er ingen indkomne forslag.
5. kontingentet udgør til dd 500 kr årligt pr medlem, Der gives forslag til generalforsamlingen om en evt naturlig øgning af kontingentet der i flere år har været uændret..
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt en øgning til 750 kr fra næste år 2017
6. Hver tredie år er der jfr. vedtægterne genvalg til bestyrelsen. Frank Hulgaard er blevet indstillet og genvalgt til formandsposten.
7. Allan Gronert er trådt ud af arbejdsgruppen og der søges et nyt medlem til arbejdsgruppen
8. Louisa Caroline Carlsen melder sig frivilligt og godkendes enstemmigt af generalforsamlingen til at indgå i arbejdsgruppen
9. Revisor posten er vakant, der bliver valgt en revisor til første arbejdsmøde.

IFS bestyrelse og arbejdsgruppe siger tak for et godt møde.

Ref. Louisa Caroline Carlsen

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.