Generalforsamling IFS, den 19. marts 2014

Generalforsamling IFS, den 19. marts 2014

Referat:
Dagsorden:

På den ordinere generalforsamling skal foretages følgende dagsorden jævnfør vedtægterne § 8

A. Valg af ordstyrer / referent
B. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
C. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og status til beslutning
D. Indkomne forslag
E. Fastsættelse af kontingent
F. Valg af revisor
G. Evt.

Indkomne forslag til fungerende formand senest en uge før generalforsamling

A. Arne Jensen valgtes til ordstyrer og Jørn Bæk som referent, uden modkandidater.
B. Af private grunde kunne formand Frank Hulgaard ikke være til stede under generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen repræsenteres af Fru Næstformandinden Karen Moldrup, der kyndigt og velforberedt fremlagde årsberetningen:
Der er som de øvrige år, afholdt 4 møder i arbejdsgruppen. Det første møde efter seminaret, er et evalueringsmøde, hvor gruppen bearbejder de indkomne emneforslag samt forholder sig til øvrige input fra- og om seminaret. De tre efterfølgende møder drejer sig om planlægning af det kommende seminar.
Beretningen blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.
C. Økonomien blev på vanlig tydelig og præcis måde fremlagt af kasserer og revisor og kunne efterfølgende godkendes uden bemærkninger.
D. Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen
E. Det nuværende kontingent fastholdes
F. Allan Gronert blev genvalgt uden modkandidater
G. Intet at bemærke under eventuelt

Fru Næstformandinden kunne herefter takke for god ro og orden og ordstyreren kunne afslutte generalforsamlingen.

Til orientering:
Arbejdsgruppen består af:
Mogens Petterson – Allan Gronert _ Arne Jensen _ Jørn Bæk – Karen Moldrup og Frank Hulgaard.
Den er selvsupplerende og optager nye medlemmer når den samlede gruppe er enige herom.

Referent Jørn Ahle Bæk

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.